Loading: 0%

Indoor air and comfort

Chất lượng không khí trong nhà và mức độ thoải mái

Đo lường thường xuyên chất lượng không khí trong nhà và mức độ thoải mái tại nơi làm việc cho phép điều chỉnh chính xác khí hậu trong nhà và giảm nguy cơ bệnh tật, không thoải mái cho nhân viên. Do đó, chất lượng không khí trong nhà và đo mức độ thoải mái cũng dẫn đến việc thúc đẩy hiệu suất của nhân viên tốt hơn.